"

Vše co jste chtěli vědět o České asociaci franchisingu

04. 10. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

O České asociaci franchisingu

Česká asociace franchisingu (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu (v češtině franšízingu) – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy.

Česká asociace franchisingu je členem Evropské franchisové federace, kterou společně v roce 1972 založily vyspělé evropské franchisové svazy a asociace mimo jiné z Francie, Velké Británie a Německa. Orgány ČAF jsou vedle prezidenta i správní rada a dozorčí rada.

Poslání asociace

Česká asociace franchisingu je zaměřena na podporu rozvoje stávajících franchisových systémů a vytváření příznivějších podmínek pro rozvoj tohoto způsobu podnikání.

Členství v ČAF

Hlavní cíle, úkoly asociace a služby členům:

 • Reprezentovat franchisovou formu podnikání a být jejím odborným garantem v ČR i v zahraničí; informovat laickou i odbornou veřejnost o podstatě a významu franchisingu a propagovat jej;
 • sdružovat podnikatelské subjekty, které aktivně, úspěšně a trvale působí v oblasti franchisingu;
 • poskytovat svým členům a zájemcům o franchising informační podporu a servis a napomáhat při získávání důležitých informací, odborných znalostí, kontaktů a referencí o franchisingu;
 • usilovat o srozumitelnou aplikaci zákonné regulace (legislativy) oblasti franchisingového podnikání, vč. oblasti hospodářské soutěže, daní a financování;
 • podporovat a prosazovat znalosti a důsledné dodržování etických standardů chování vyjádřených v Evropském kodexu franchisingu;
 • podporovat makroekonomické přínosy franchisingu v oblasti rozvoje malého a středního podnikání, kvality služeb a pracovních příležitostí; napomáhat českým podnikatelským subjektům při "exportu" tuzemských franchisových systémů do zahraničí a podporovat "import" osvědčených zahraničních systémů a investic do ČR na bázi franchisingu;
 • udržovat kontakty a spolupracovat s institucemi, profesními a odbornými svazy v ČR a s ostatními franchisovými svazy především ze zemí Evropské unie s cílem vytvořit synergické efekty a informovat členy těchto institucí o aktivitách.

Výhody členství

 • právo prezentovat se jako řádný člen ČAF, který splňuje podmínky Etického kodexu a používat logo asociace;
 • bezplatná prezentace či prezentace za zvýhodněných podmínek na akcích ČAF Přístup k důležitým informacím a statistikám o franchisingu, které ČAF shromažďuje a sleduje;
 • účast na konferencích, seminářích, workshopech a veletrzích pořádaných ČAF či spolupořádaných ČAF za zvýhodněných podmínek;
 • možnost přímé a bezúplatné výměny zkušeností s významnými představiteli franchisingu, jak z České republiky tak také ze zahraničí na různých akcích pořádaných ČAF nebo při neformálních setkáních při různých příležitostech;
 • podpora a zajištění společné mediální prezentace ČAF, franchisingu a jejich členů;
 • aktivní pomoc při rozvoji franchisových aktivit členů informační podporou a prezentací na webových stránkách ČAF;
 • možnost bezplatného přístupu do Franchisové knihovny ČAF;
 • podpora "exportu" tuzemských franchisových systémů jednotlivých členů do zahraničí a podporu vstupu mezinárodních franchisových systémů a zahraničních investic na bázi franchisingu do ČR.

Jak se stát členem?

Členem ČAF se může na základě Stanov stát fyzická nebo právnická osoba, pokud o jejím přijetí za člena rozhodne Správní rada ČAF schválením písemné přihlášky a pokud splní podmínky stanovené Stanovami ČAF a zaváže se:

 • dodržovat Stanovy;
 • splnit podmínky stanovené Etickým kodexem franchisingu;
 • splnit podmínky Přijímacího řádu ČAF;
 • účastnit se aktivit vyvíjených ČAF;
 • podrobit se usnesení a rozhodnutí orgánů ČAF;
 • zaplatí členský příspěvek.

Řádným členem ČAF, nehledě na právní formu, se může stát kterýkoliv tuzemský podnikatelský subjekt, který v České republice úspěšně a nejméně po dobu jednoho roku (včetně pilotního projektu) aplikuje franchising jako odbytový systém a má nejméně dva nájemce franchisové licence nebo je pro území České republiky držitelem master-franchise licence renomované franchisingové společnosti a hodlá provozovat franchisový systém nebo prokazatelně alespoň rok aktivně působí v oblasti franchisingu (např. poradenská, vzdělávací, publikační činnost apod.) a splňuje podmínky stanovené Přijímacím řádem. Uchazeči, kteří dočasně nesplnili některé z kritérií pro uznání řádného členství, se mohou stát mimořádnými nebo přidruženými členy.

Za mimořádného člena ČAF může být přijata česká právnická nebo fyzická osoba, která hodlá ve svém podnikání franchising zavést jako odbytový systém, zahraniční podnikatelský subjekt, který hodlá v České republice podnikat a ve své podnikatelské aktivitě aplikovat franchising jako odbytový systém. Mimořádným členem ČAF mohou být i osoby, které zatím nesplnily veškeré předpoklady k přijetí za řádného člena.

Přidruženými členy ČAF mohou být právnické nebo fyzické osoby a instituce, tuzemské i zahraniční, které chtějí aktivně podporovat činnost ČAF.

Přehled současných členů asociace naleznete zde. Pro více informací navštivte oficiální stránky asociace www.czech-franchise.cz 


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI