"

Máte krásnou a úspěšnou provozovnu? Jen jednu, dvě? Proč nemít vlastní franchisovou síť?

11. 09. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Zpracování takové analýzy trvá přibližně 3 měsíce a stojí přes 100 tisíc Kč. Kolik však ušetří zadavateli peněz a času? To lze jen těžko vyčíslit. Na začátku je vždy velké nadšení budoucího franchisora a touha po rychlé realizaci skvělého nápadu. Teprve podrobný rozbor aktuálního stavu firmy (budoucí centrály) a také analýza okolí, tj. zda již někde něco podobného neexistuje, dokáže přimět nadšené podnikatele k promyšlenému postupu.

V první fázi budoucí franchisor vyplňuje obsáhlý dotazník, kde odpovídá na otázky typu: sídlo firmy, počet zaměstnanců centrály, počet vlastních poboček, seznam ochranných známek, domény, atd. Další informace jsou ekonomického charakteru, o vizi, strategii firmy. Následují otázky na představy o budoucím konceptu, servisu, poplatcích, způsobu řízení. Poslední část se věnuje speciálním podmínkám pro daný obor podnikání.

Po zpracování otázek poradenskou kanceláří přichází na řadu osobní pohovory, které jsou strukturované tak, aby tazatelé pronikli do reálného chodu firmy. Tj., zda je všechno tak ideální, jak to vedení prezentuje. Po prostudování i dalších podkladů, které si poradenská kancelář vyžádá v centrále společnosti, nastává jejich vyhodnocování a profesionální zpracování formou standardních i speciálních analýz (SWOT, 7S, PEST, …).

V ZAS je také uveden přehled potřebné franchisové dokumentace (popis obsahu budoucí Provozní příručky). Nechybí „benchmarking“, kdy se vyhledávají a srovnávají podobné koncepty v tuzemsku i v zahraničí s plánovaným franchisovým konceptem.

Základní analytická studie obsahuje všechny důležité informace, které jsou k danému záměru v danou dobu k dispozici. Hodnotí již odvedenou práci klienta - budoucího franchisora při přípravě projektu, tj. písemně popisuje stav projektu před zahájením práce poradce. Analytická studie je dokument, který pomůže franchisorovi při rozhodování o stanovení dalšího postupu, příp. rozhodnutí o realizaci nebo zamítnutí projektu. Seznámí ho s aktuálním stavem franchisingového podnikání v ČR (včetně legislativních podmínek, zvyklostí, ekonomických i demografických parametrů, atd.).

Upozorní na odlišnosti konceptu související s předmětem podnikání franchisora i franchisanta od standardního franchisového konceptu. Zhodnotí a navrhne řešení pro řízení a rozvoj franchisingové sítě. Součástí studie je i odhad rozvoje sítě na 5 let. ZAS odpoví na otázku, zda je myšlenka vhodná pro aplikaci franchisingu, a také jestli má předpoklady pro vybudování úspěšného franchisového konceptu v ČR, SR příp. ve světě. Doporučí postup (priority, termíny) a odhadne celkové náklady projektu (dílčích částí).

Poradenské kanceláři (poradci) umožní seznámení se s problematikou trhu budoucího franchisora i s jeho samotnou firemní kulturou, personálem, apod. Samozřejmostí ze strany poradenské kanceláře je závazek mlčenlivosti a také exkluzivity poradenské práce pro obor klienta (kancelář se zpravidla zavazuje, že nebude pracovat pro konkurenci klienta po celou dobu spolupráce a následující 2 roky od ukončení spolupráce).

Zpracováním ZAS a rozhodnutím o realizaci konceptu pak začíná dlouhý, v podstatě nekonečný proces budování, řízení a zdokonalování franchisové sítě.

RNDr. Jiří Lošťák,

franchisový poradce


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI